X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 زنگ فیزیک یک مسئله در مورد کار و انرژی را به دو روش زیر حل کردیم:

 

                                                      ….+w=w¹+w²+w³ 

 

   F=(F²-F¹)d                                                              

که استفاده از روش دوم درست بود چون جواب باید منفی بدست اومد

 

اما روش اول جواب را به صورت مثبت بدست می داد و از این جواب نتیجه

 

گرفتیم که از روش اول در صورت استفاده از قدر مطلق می توان استفاده

 

کرد                                             فاطمه امیریان