الکساندر دوما رمان نویس ونمایشنامه نویس فرانسوی متولد ۱۸۰۲میلادی 

بودبه او لقب "سلطان پاریس" را داده بودند.درویلرکوتره درنزدیکی پاریس

بدنیاآمد.پدر او در ارتش فرانسه مقام ژنرالی داشت.وقتی دوما ۴ ساله بود پدرش

 درگذشت.پس ازمرگ وی خانواده اش زندگی سختی داشتند.اوتحصیلات

کاملی نداشت ودر ۲۰سالگی درجاهای مختلفی مشغول

به کاربودسرانجام در ۱۸۷۰میلادی درگذشت.

 

اثار او:

سه تفنگدار

پس از بیست سال 

کنت مونت کریستو

ملکه مارگو

خانم مونسورو

گردنبند ملکه

 برج نسل