X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لوکوپلاست: بی رنگ است و در سلول‌های اندوخته دارریشه ها٬ ساقه‌های زیرزمینی و اندام‌هایی که با نور مواجه نیستند ، وجود دارند. کارشان هم تقریبا ذخیره مواد غذایی است. برای مثال لوکوپلاستی که نشاسته را ذخیره می‌کند ٬ آمیلوپلاست نام دارد.

 کروموپلاست‌: رنگ گلبرگ‌ها ٬برگ‌ها میوه و حتی برگهای پائیزی مربوط به آنهاست.

 رنگیزه ها

  • رنگیزه رنگ زرد : گزانتوفیل
  • رنگیزه رنگ نارنجی : کاروتن
  • رنگیزه رنگ قرمز : لیکوپن

نکته(مهم) : به مجموعه رنگیزه‌های درون کروموپلاست کارتنوئید می‌گویند.

 

کلروپلاست‌: عامل رنگ سبز گیاهان هستند و فتوسنتز را در گیاهان وبرخی از آغازیان انجام می‌دهند. در واقع انرژی خورشیدی را به دام می‌اندازند و با آن غذاسازی می‌کنند.

نکته: کلروفیل عامل رنگ سبز هست.

نکته(مهم): غذاهایی که با فتوسنتز بدست می‌آید ٬ غذای جانداران بدون کلروفیل است.

هر کلروپلاست به وسیله دو غشای بیرونی و درونی احاطه می‌شود و مایع درونی آن استروما نام دارد. استروما شامل: ذرات لیپیدی ٬ مولکول‌هایDNA٬ مولکول‌های نشاسته ٬ ریبوزوم٬ تیغه‌هااست.